Skip to main content

Insikt  

Vad betyder olika begrepp och förkortningar inom tv- och mediebranschen?

DEL AV JULKALENDERN  LUCKA 22  

Inom medie- och tv-branschen finns det en mängd olika förkortningar och begrepp som för en insatt kan tyckas självklara men som för en annan är rent av obegripliga. Här nedan är en lista i bokstavsordning över begrepp och förkortningar som förhoppningsvis kan vara till hjälp om du är osäker på vad något betyder.

Flera ord betyder samma sak, i de fallen står det mest använda ordet först och därefter de mindre vanliga avgränsade med ”/” mellan.

Affinitet

Beskriver hur väl en målgrupp förhåller sig till en annan. Hög affinitet innebär en positiv träffbild i den egna målgruppen jämfört med referensmålgruppen. Om annonsör X exempelvis vill nå målgruppen män i åldern 40-65 år som tittar på TV4 köper de målgruppen män 25-64 år eftersom den specifika målgruppen som de vill nå inte finns i TV4:s prislista. För varje TRP som annonsören köper i målgruppen män 25-64 år får de 1,5 affinitet (TRP) mellan män 25-64 år och män 40-65 år (kan även benämnas som 150 procent) vilket ger dem en högre räckvidd i målgruppen män 40-65 år = hög affinitet.

Associationsrätt

Genom en associationsrätt får en kund möjlighet att aktivera sitt huvudsponsorskap- eller partnerskap i egen kommunikation och marknadsföring. Associationsrätten kan exempelvis användas för att skapa målgruppsanpassade aktiveringar, bland annat i externa marknadskanaler och i egna kanaler (exempelvis på hemsida, i sociala medier eller i butik).

ATS (average time spent)

ATS är ett mått på konsumtion av ett media uttryckt i antal minuter, det vill säga hur många minuter tittaren spenderar i genomsnitt. Digitala medier redovisar i regel konsumtionen av sitt innehåll med det här måttet (konsumerad tid per faktisk användare).


ATV (average time viewed)

PUT (se även PUT nedan) kallas ibland ATV. Måttet avser den totala tittartiden under ett bestämt tidsintervall delat med hela universumstorleken av en vald målgrupp - oavsett om samtliga personer i målgruppen tittat på tv/programmet/kanalen eller inte.


Automated guaranteed (AG)

Annonsören tar kontakt med publicisten för att sätta upp förutsättningar och villkor för köpet men styr därefter kampanjen utifrån sina egna programmatiska system (blir därför som en blandning mellan direktbokad reklam och programmatiskt köp).


AVOD (advertised video on demand eller ad-based video on demand)

Reklamfinansierad VOD – det vill säga alla videoaktörer som finansieras genom reklam. Reklamen visas oftast innan videon börjar men kan även visas mitt i ett klipp som en reklampaus eller efter att klippet har visats som en avslutande reklampaus. Exempel på AVOD-tjänster är TV4 Play, Youtube och Viaplay.


Billboard

Sponsorskap i form av rörliga bilder eller skyltar i anslutning till ett tv-program. Inleds oftast med orden ”Programmet sponsras av…” och sedan en eller flera sponsorer. Billboardbudskap får inte utformas som en reklamfilm, det vill säga de får inte innehålla säljfrämjande eller värdeladdade budskap.


Block

Utrymme mellan tv-program som kan bestå av exempelvis billboards, reklamspottar och trailers.


Break

Reklamavbrott i tv-program.


Bruttokontakt

En reklamkontakt som setts av en människa. Till skillnad från en impression som egentligen innebär att ett reklambudskap skickats från en adserver innebär en bruttokontakt att reklambudskapet nått en mänsklig tittare. Flera bruttokontakter kan skapas på samma uppspelade reklambudskap, eftersom människor ofta tittar på tv tillsammans. En viss mängd bruttokontakter innebär inte att lika många människor sett budskapet eftersom samma person kan ha sett reklamen flera gånger. Se även nettokontakt och frekvens.


BVOD (broadcaster video on demand)

Broadcasters streamingtjänster, benämningen gäller både AVOD (reklamfinanseierad), SVOD (abonnemangsfinansierad) och HVOD (kombination av AVOD och SVOD).


Completion / Completion rate

Betyder att användaren har sett hela reklamfilmen. Om reklamfilmen exempelvis är 20 sekunder lång är den completed när tittaren har sett alla 20 sekunder. Completion rate är andelen av det totala antalet visningar som har setts i sin helhet (blivit ”completed”).

Om kampanjen exempelvis består av 1 000 000 visningar och 800 000 av dem har setts klart är completion rate 80 procent (800 000 / 1 000 000) - det vill säga 80 procent av visningarna sågs klart. Completion rate mäts av MMS och är ett officiellt mått i onlinevideovalutan.


Coverage / Skärmtäckning

Coverage, eller skärmtäckning, syftar till hur stor del av skärmen som annonsen täcker. Om du exempelvis tittar på TV4 Play i fullskärm och en annons som spelas upp täcker hela skärmen får annonsen 100 procent coverage. Om du hade tittat på en video på exempelvis Youtube utan fullskärm, hade annonsen kanske täckt en tredjedel av skärmen, vilket skulle ge den coverage på runt 30 procent.


CPM (cost per mille)

CPM är det vanligaste sättet att benämna priset på annonsering online. Det vanligaste är att publicisten tar betalt per impression/visning av en annons och priset utrycks oftast som kostnad per tusen visningar (CPM = cost per mille / CPT = cost per thousand). 1 000 visningar betyder inte att 1 000 personer har sett filmen.


CPP (cost per point)

CPP är kostnaden för en TRP, det vill säga kostnaden för att nå 1 procent av en målgrupp. Används främst vid köp av reklamspot i linjär-tv.


CPT (cost per thousand)

CPT är priset för köpta antal bruttokontakter. Priset är för tusen stycken, precis som vid CPM, men beräknas på bruttokontakter i stället för impressions.


CTV (connected tv) / big screen / storskärm 

Streamat innehåll och reklam som visas på en tv-apparat som på något sätt har internetuppkoppling, aningen i en app på en smart-tv eller via exempelvis Chromecast eller Apple TV. Kallas även för ”big screen” eller storskärm.


Dagdel / Daypart

Uttryck som beskriver uppdelning av dygnet, exempelvis daytime och nighttime. I Sverige säljs ofta reklamtid i tv med fördelningen offprime (klockan 23.30-17.59) och prime (klockan 18.00-23.29). Olika dagdelar kan kosta olika mycket. Prime = högre pris för att det är fler som tittar under den tiden och annonsörer kan därför bygga räckvidd snabbare. Offprime = lägre pris eftersom det generellt sett är färre som tittar under dag- och nattetid.


Device / Enhet

Den apparat som används för att streama. Vanligaste enheterna är CTV/big screen, mobil, dator och surfplatta.


Direktbokat / (I/O)

Det vanligaste sättet att boka en kampanj på, i direkt kontakt med publicisten. Bokning sker exempelvis via mejl, telefon eller via self service-system.


ECPM (effective CPM / effektivt CPM)

Kan användas på flera olika sätt och innebär flera olika saker men handlar främst om att lägga till ett kvalitetsmått till den vanliga beräkningen av CPM (se ovan). Ett vanligt mått som går att lägga till i beräkningen av CPM är completion (se CPCV ovan). I det fallet beräknas priset på tusen färdigspelade visningar och priset för tusen färdigspelade visningar blir då det effektiva CPM:et. Andra mått som kan användas är viewability och coverage (exempelvis, vad det kostar för tusen visningar som visas i helbild).


Frekvens

Med frekvens menas hur många gånger tittarna har sett reklamfilmen i snitt. Om frekvensen på kampanjen exempelvis är 3 innebär det att tittarna i snitt har sett filmen 3 gånger. Vissa har sett den färre och vissa har sett den fler gånger, men snittet är 3.

Frekvens kan antingen mätas på teknisk enhetsnivå eller på individnivå. Det vanligaste är att det mäts på enhetsnivå (device). Det innebär att man redovisar antalet gånger reklamfilmen visats upp på en enskild enhet, till exempel en mobil eller en dator. Nackdelen är att samma person kan ha flera olika enheter, exempelvis en dator, en mobil och en surfplatta. Frekvensen räknas då på varje enhet var för sig.

Frekvens på individnivå redovisar hur många gånger personen har sett reklamfilmen, oavsett antalet enheter som hen sett den på. Personen kan exempelvis ha sett reklamfilmen en gång på Apple TV, en gång på mobilen och 3 gånger på surfplattan. Frekvensen blir då 5 på den individen medan frekvensen på Apple TV och mobilen blir 1 och på surfplattan 3.


GRP (gross rating point)

GRP är kontakter i procent av totalt tv-universum, till skillnad från TRP som är kontakter i procent av ett målgruppsuniversum. 1 GRP motsvarar alltså 1 procent av kanalens universum. Se även TRP.


HVOD (hybrid video on demand)

Streamingtjänster som har innehåll både med och utan reklam, det vill säga en kombination av AVOD (reklamfinansierad) och SVOD (abonnemangsfinansierad).


Impression / Visning / Exponering / Kontakt / Reklamkontakt

Innebär att en annons/reklamfilm har visats upp på skärmen (rent tekniskt att en annons skickats ut från annonssystemet, ad servern). Det innebär inte att tittaren faktiskt har sett annonsen eller hur länge den spelats upp.

Det vanligaste är att en publicist tar betalt per impression/visning av en annons och priset utrycks då oftast som kostnad per tusen visningar (CPM = cost per mille / CPT = cost per thousand).


Instream

All annonsuppspelning som sker i en videospelare, exempelvis TV4 Plays videospelare, kallas instream. Det vill säga annonsen visas inuti videoströmmen - instream.


Linjärt/Linjär sändning

Tablålagd sändning som är lika för alla tittare, alltså att ett program har en bestämd start- och sluttid. Förknippas ofta med tv-sändningar men förekommer även i digitala kontexter under begrepp som FAST TV (free ad-supported streaming tv).

Numera går det även ofta att följa en linjär sändning i en digital tjänst också, exempelvis på TV4 Play eller SVT Play. Med linjär reklam menas ofta den reklamen som syns i det linjära reklambreaket, även om den distinktionen håller på att suddas ut i och med att det går att skapa personliga reklamupplevelser när en användare ser en linjär sändning i en playtjänst.


Medieräckvidd

Avser hur stor andel av en målgrupp som faktiskt kommer i kontakt med ett givet media under en given tidsperiod (exempelvis TV4 eller Youtube).


Mid-roll

En reklamfilm som visas mitt i ett innehåll, under en reklampaus.


Målgrupp

Definierad grupp individer som är intressanta som mottagare av ett mediebudskap. Inom tv ofta definierade utifrån kön och ålder.


Mätning / Tracking / Tredjepartsmätning

En mätning av en kampanj innebär att annonsören på något sätt följer upp leveransen av kampanjen, ofta för att undersöka om kampanjen har nått den målgrupp som var intentionen och för att se vad kampanjen har fått för effekt. En kampanjmätning kan göras på flera sätt. Det kan exempelvis göras via enkätundersökningar, där en panelbas får frågor om reklamkampanjen och där svaren ger annonsören indikationer på effekten. Digitalt kan mätningen även kopplas på direkt på kampanjen, via en så kallad pixel tracking. Det innebär att ett mätbolag får en signal varje gång annonsen visas. Mätbolaget kan då räkna antalet visningar och dubbelkolla att de stämmer mot det som de har blivit lovade av publicisten. Mätbolaget kan dessutom koppla signalerna mot en panel för att på så sätt se hur reklamkampanjen träffat vissa målgrupper och se om kampanjen har fått någon effekt.

Mätningarna ovan kallas ofta tredjepartsmätningar eftersom mätbolaget blir en tredje part, som inte är publicisten eller annonsören. Mätbolaget som tredjepart fungerar då som en slags oberoende granskare av kampanjen. Det finns flera aktörer som mäter kampanjer som tredjepart. MMS räknas som en tredjepartsmätning och mäter konsumtionen av rörlig bild och levererar dagliga tittarsiffror för tv och online. Tv-tittandet mäts på minutnivå, vilket innebär att annonsören får exakta siffror på hela sin kampanj ner på varje enskild reklamspot. MMS skiljer sig även från andra tredjepartsleverantörer. MMS har nämligen stöd av en stor del av branschen, med en transparens som gör att alla aktörer inom MMS har förståelse för hur mätningen fungerar och ser MMS-mätningen som en gemensam valuta.


Nettokontakt

Till skillnad från bruttokontakter som mäter antalet uppspelade reklambudskap till människor så mäter nettokontakter antal reklambudskap som spelats upp till unika människor. Om en reklamfilm har fått 300 000 bruttokontakter och varje tittare i snitt har sett budskapet 3 gånger (se även frekvens) innebär det att budskapet nått 100 000 unika individer, eller 100 000 nettokontakter. Med hjälp av nettokontakter och universumtal går det att beräkna räckvidd i procent.


Online-video / Digital video / Webb-tv

Online-video är rörligt bildinnehåll som inte är direkt tv-/programinnehåll. Exempelvis innehåll som du ser på nyhetssajter, sociala medier, videoklipp etc.


OTT (over-the-top)

All distribution av tv som inte är via de traditionella tv-operatörernas nät (exempelvis kabel, antenn, satelit etc.). Därför omfattas både play-tjänster (AVOD), streamingtjänster (SVOD) och TVE-tjänster av begreppet OTT.


Outstream

Alla annonsvisningar som sker i exempelvis TV4:s miljöer utanför videospelaren, exempelvis en annonsvisning bredvid spelaren (utanför strömmen).


PIB (position in break)

Anger var i en reklampaus som en reklamspot är placerad. Den första och den sista reklamspotten i en reklampaus får oftast fler tittare. PIB går endast att köpa linjärt.


Post-roll

En reklamfilm som visas efter innehållet, när det är slut.


Pre-roll

En reklamfilm som visas innan innehållet börjar.


Programmatiskt / Programmatic

Köp som görs automatiskt via system, så kallade DSP (demand side platform). Annonsören kan via sin DSP köpa annonsutrymme på flera av varandra oberoende sajter och videoaktörer och ha alla köp samlade på en plats. Programmatiska köp kan föregås av en automatisk budgivning, men behöver inte göra det.


Programmatic guaranteed

Programmatic guaranteed innebär att du via det programmatiska ekosystemet köper en fast (garanterad) storlek på kampanj med ett överenskommet pris, även kallat automated guaranteed.


PUT (people using television)

Det genomsnittliga tittandet i en given målgrupp oavsett om samtliga personer i målgruppen tittat på tv/programmet/kanalen eller inte. Måttet används endast för linjär-tv.


RBS (run by station)

Betyder att annonsören köper önskat antal reklamkontakter (TRP) i önskad målgrupp som publicisten levererar på (annonsören kan därmed inte själv styra vilka program deras annons syns intill eller vilken tidpunkt annonsen syns). RBS-köp kan komma med vissa villkor, att kampanjen måste levereras av publicisten på ett visst sätt.


Reklamräckvidd

Avser hur stor andel av en given målgrupp som kommer i kontakt med ett reklambudskap under en given tidsperiod. Aktörer som Facebook och Youtube är inte transparenta med sin reklamräckvidd och vi vet därför inte hur stor del av deras innehåll som är reklamburet. TV4:s reklamräckvidd är nästan lika hög som vår medieräckvidd.


Räckvidd / Reach

Räckvidd betyder hur många unika personer som kampanjen/programmet/kanalen/mediet når ut till och är en viktig del i kampanjers effekt och genomslag. Räckvidden uttrycks antingen i antal personer (exempelvis 1 250 000 personer såg kampanjen) eller i en procentuell andel av befolkningen - antingen totala befolkningen eller befolkningen i en specifik målgrupp (exempelvis 55 procent av svenska befolkningen såg reklamkampanjen eller 47 procent av alla kvinnor mellan 20-44 år såg reklamfilmen).


Räckviddstillskott

Tillskott av räckvidd burkar man prata om när man har ett medie och adderar ytterligare ett (oftast ett lite mindre medie). Då pratar man om hur mycket tillskott av räckvidd det andra mediet ger till det första.

Tillskottet brukar oftast uttryckas som ett tillskott i procent, exempelvis att TV4 Play ger ett räckviddstillskott på 8 procent till en specifik reklamkampanj. Tillskottet kan också uttryckas i antal unika personer, exempelvis att tillskottet var 250 000 unika personer (som inte hade sett budskapet utan det andra mediet).


Specifics

Specifics betyder att annonsören väljer ut vilken tid och dag samt intill vilka program reklamfilmen syns - i motsats till RBS, där publicisten levererar de TRP som annonsören har köpt.

Att köpa specifics ger också en större möjlighet för annonsören att styra förhållandet mellan räckvidd och frekvens, i och med att annonsören kan välja att synas intill program där deras målgrupp är överrepresenterad, vilket ger hög affinitet (se affinitet ovan).


Start / Strömstart / Visning / View

Motsvarigheten till en impression/visning av en annons fast för innehåll (till exempel program och videoklipp), det vill säga en startad videoström. Kallas ofta för view (visning) på klippsajter (exempelvis på Youtube).


SVOD (subscription video on demand)

SVOD betyder abonnemangsfinansierad VOD - där användarna måste betala för ett abonnemang för att kunna titta på innehållet. Har oftast ingen reklam alls (exempel på SVOD-tjänster är Netflix, Viaplay och reklamfria TV4 Play+.


Tittare / Användare

Tittaren eller användaren är den person som konsumerar innehållet. Oftast kallar TV4 konsumenterna för tittare, eftersom de tittar på TV4:s innehåll. TV4 har också börjat kalla dem för användare allt oftare - framförallt på TV4 Play och på TV4:s andra sajter eftersom det sker mer interaktion i den digitala miljön (de använder TV4:s tjänster).


Tittartid / Time spent / Strömtid

Tittartid är den tid som tittarna spenderar med en tjänst eller kanal och kan utryckas på flera sätt. Som den genomsnittliga tiden en tittare spenderar under en dag eller vecka alternativt hur mycket tid den genomsnittliga svensken spenderar på en dag eller vecka.

Tittartiden kan antingen redovisas som den genomsnittliga tiden per tittare, oftast i antal minuter, men tittartiden kan också summeras i en totalsumma av all spenderad tid under en dag eller vecka.


Tittartidsandel / Share

Andelen av den totala tittartiden som under en given tidsperiod tillfaller en viss tidsslott, program eller kanal. Andelen skrivs alltid som en procentsats och används i dagsläget bara för linjär-tv.


TRP (target rating point) / Rating

TRP syftar på kontakter i procent av ett målgruppsuniversum. Exempelvis är 1 TRP = 1 % av en specifik målgrupp. TRP är alltså summan av all rating i en specifik målgrupp och inte hela publiken som vid GRP. TRP är också en försvenskning av GRP-uttrycket och används sällan internationellt, där pratas det i stället om GRP i målgruppen.


TSV (time shift viewing)

Innebär tv-tittande som förskjutits med hjälp av exempelvis en hårddiskspelare, videospelare eller inspelningsbar DVD. Användaren tittar alltså på ett program i efterhand med hjälp av någon av de enheterna. I Sverige tillgodoräknar sig samtliga kommersiella kanalhus TSV-tittande upp till sju dagar efter att programmet har sänts (livedagen).


Universumtal

Avser befolkningens storlek, både totalt samt i olika målgrupper (exempelvis hur många kvinnor som befinner sig i åldersspannet 25-64 år osv.). Universumtalen tas fram av MMS. Hela befolkningen mäts i åldrarna 3-99 år, alltså motsvarar det totala tv-universumet och inte Sveriges totala befolkning.


Viewability

Med viewability menas hur synlig annonsen är, det vill säga hur stor del av annonsen som är i bild och som faktiskt kan ses av tittaren. Om hela annonsen är synlig är annonsen 100 procent viewable (100 procent synlig). En annons kan också vara delvis synlig, exempelvis att 75 procent av annonsen är i bild.

Viewability är ett mått som standardiserats av IAB (branschorganisation). Enligt standarden ska en videoannons vara i bild till minst 50 procent i minst 2 sekunder för att annonsvisningen ska klassas som viewable. Om exempelvis 30 procent av annonsen är i bild kommer den alltså att klassas som icke synlig, not viewable, men om 60 procent av annonsen är i bild, och den är det längre än 2 sekunder, räknas den som viewable. TV4 Play har relativt hög viewability - ligger i snitt på över 90 procent, vilket innebär att över 90 procent av alla annonsvisningar på TV4 Play är synliga till minst 50 procent och i längre än 2 sekunder.


VOD (video on demand)

VOD är ett samlingsnamn för alla typer av rörlig bild över internet som visas på tittarens begäran.