I den här policyn förklarar vi, TV4 AB, hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du, i egenskap av kontaktperson/representant för någon som vill annonsera i någon av TV4:s kanaler, kommer i kontakt med oss. Vi behandlar alltid dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och enligt gällande regler.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom policyn noggrant för att veta mer om vår behandling.

Personuppgiftsansvarig

TV4 AB (org. nr. 556242-7152) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, hör av dig via kontaktuppgifterna längst ner på den här sidan.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person.

De uppgifter som vi behandlar om dig är: ditt namn, det företag/organisation du representerar, din roll i sådant företag/organisation, dina kontaktuppgifter samt information om vilka produkter/tjänster du har köpt av oss och hur du använder sådana produkter/tjänster.

För vilka syften behandlar vi dina uppgifter?

För det fall du prenumererat på vårt nyhetsbrev använder vi dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig. Innehållet i marknadsföringen är anpassat för att vara relevant just för dig under förutsättning att du har godkänt detta via dina cookieinställningar, du kan ändra dessa här.

För det fall det företag/organisation du representerar är kund hos oss behandlar vi dina uppgifter i syfte att:

 • Tillhandahålla våra produkter/tjänster och ge dig möjlighet att boka dessa online
 • Administrera vår kundrelation med det företag/organisation du representerar genom att kommunicera med dig
 • Marknadsföra våra egna och våra koncernbolags produkter och tjänster (du kan välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick)
 • Innehållet i marknadsföringen är anpassat för att vara relevant just för dig under förutsättning att du har godkänt detta via dina cookieinställningar, du kan ändra dessa här.
 • Ta fram statistik över hur våra produkter/tjänster används
 • Underhålla, testa, förbättra och utveckla våra produkter/tjänster
 • Fullgöra våra rättsliga skyldigheter och tillvarata eventuella rättsliga anspråk

När raderas dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som du är en registrerad representant/kontaktperson till det företag/organisation du representerar och upp till ett år därefter.

Vissa uppgifter raderas löpande, t.ex. informationen om hur du interagerat med vår webbplats. Se mer om lagring av information i cookies i dina cookieinställningar.

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi utför vår behandling för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dem. Detta intresse består i att kunna administrera och tillhandahålla våra produkter/tjänster till det företag/organisation du representerar.

Den insamling av uppgifter som sker via cookies samtycker du till via dina cookieinställningar. Där kan du enkelt ändra inställningarna om du inte vill att vi samlar in någon information om hur du interagerat med vår webbplats (information som i sin tur används för att exempelvis marknadsföra relevanta erbjudanden till dig och det företag/organisation du representerar.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

I samband med att vi behandlar uppgifter om dig och det företag/organisation du representerar lämnar vi dina uppgifter till bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-tjänster). Vi lämnar även ut dina personuppgifter till t.ex. myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, vilket kan ske om uppgifterna exempelvis lagras i molntjänst, har laglig grund säkrats, exempelvis genom avtal innehållandes de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Dina rättigheter enligt lag

Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs. en rätt att få bekräftelse på och information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig
 • Rätt till rättelse, dvs. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering, dvs. en rätt att få uppgifter borttagna
 • Rätt till begränsad behandling, dvs. en rätt att kräva att vår behandling begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet
 • Rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag
 • Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna
 • Rätt att återkalla ditt samtycke, ett återkallande påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan detta återkallades
 • Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall du skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan du höra av dig via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt vid frågor

Dataskyddsombudet, TV4 AB, Tegeluddsvägen 3-5, 115 79 Stockholm, dpo@tv4.se