Datapolicy

 

Denna datapolicy reglerar viktiga frågor om hantering av data som rör besökare och användare av tjänster, webbplatser m.m. som kontrolleras av TV4 Media AB och TV4 AB. Sådan data benämns i det följande ”Användardata” och besökarna/användarna benämns ”Användare”.

Datapolicyn utgör en del av samtliga avtal mellan å ena sidan TV4 Media AB eller TV4 AB och å andra sidan annonsörer, mediebyråer, leverantörer och andra som på något sätt kan få tillgång till Användardata.

Det TV4 Media-bolag som ingått avtal enligt ovan benämns i det följande ”Bolaget”. Bolagets avtalspart benämns ”Avtalsparten”. Avtal som hänvisar till denna policy (inbegriper hänvisning i bekräftelse av annonsorder e. dyl.), eller till vilket denna policy bilagts, benämns ”Avtalet”. Datapolicyn utgör en integrerad del av Avtalet. Alla eventuella avsteg från denna policy ska överenskommas skriftligen i Avtalet.

1. Bakgrunden till datapolicyn

För TV4 Media är det av stor vikt att samtliga koncernbolag tillämpar tydliga regler för Användardata. Användare ska kunna förlita sig på att data som rör dem inte samlas in eller används av utomstående på ett okontrollerat sätt. Dessutom utgör Användardata en värdefull tillgång hos koncernbolagen och ska behandlas som en sådan.

2. Begränsningar rörande insamling och användande av Användardata

Avtalsparten får inte utan Bolagets i förväg lämnade skriftliga godkännande hämta, samla in, använda, överföra eller i övrigt behandla Användardata på annat sätt än i enlighet med vad som uttryckligen anges i denna datapolicy. Detta innebär bland annat att Avtalsparten inte utan Bolagets i förväg lämnade skriftliga godkännande får hämta, samla in, använda, överföra eller i övrigt behandla Användardata för egna eller annans kommersiella syften, inbegripet men inte begränsat till framtida annonsering (inklusive retargeting), skapandet eller återanvändandet av profiler, målgrupper och segment m.m.

Begränsningen innebär även att Avtalsparten för dessa syften inte får använda sig av cookies, unika markörer (unique identifiers) eller andra sätt att spåra Användare, med undantag för vad som anges i punkt 3 nedan.

Det åligger Avtalsparten att informera sina underleverantörer om innehållet i och innebörden av denna datapolicy. Oavsett om Avtalsparten uppfyllt det åtagandet eller inte, ansvarar Avtalsparten för sina underleverantörers agerande på samma sätt som för sitt eget agerande. För tydlighets skull noteras att en tredje part som anlitas i enlighet med punkt 3 nedan är en underleverantör.

Bolaget förbehåller sig rätten att begära att även Avtalspartens underleverantörer undertecknar denna datapolicy. Om så sker fråntar detta inte Avtalsparten dess ansvar för underleverantörernas agerande.

3. Anonymiserad data för statistikinsamling

Punkt 2 ovan utgör inte hinder mot att Avtalsparten självt eller genom en tredje part (exempelvis mediebyrå) samlar in anonymiserade data uteslutande i syfte att mäta, jämföra och analysera utfallet av annonseringen, t ex vad gäller antalet visningar, klick på annonser och konverteringar. Cookies och andra spårningsmetoder får då användas endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta syfte. Avtalsparten har strikt ansvar för att tredje part som anlitas för att utföra sådan mätning inte använder Användardata för något annat syfte än det som anges i detta stycke.

Avtalsparten får inte i något annat fall än vad som uttryckligen anges i denna punkt 3 ge tredje part (inklusive ad tech-leverantörer och tracking providers) tillgång till Användardata eller möjliggöra överföring av Användardata till tredje part eller externa webbplatser.

Avtalsparten måste på förhand inhämta Bolagets skriftliga samtycke för det fall Avtalsparten avser att använda sig av annan tredjepartsleverantör än de som anges i Bolagets lista över godkända tredjepartsleverantörer, commercial.tv4.se/digitalt/vendors/

4. Rätt att inspektera och granska

Avtalsparten ska tillåta Bolagets personal, behöriga företrädare (inklusive externt audit-bolag) och annan part som Bolaget har en rättslig skyldighet att ge tillgång eller låta utföra revisioner (inklusive Integritetsskyddsmyndigheten), tillgång till all information som krävs i syfte att granska, verifiera och bedöma Bolagets efterlevande av Bolagets skyldigheter i denna datapolicy.

5. Personuppgifter

För det fall Användardata innehåller personuppgifter ska dessa behandlas i enligt med dataskyddsförordningen (EU 2016/679, GDPR) och ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Avtalsparten åtar sig att inte behandla personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

6. Påföljder vid överträdelse

Det är av yttersta vikt för Bolaget att denna datapolicy efterlevs. Vid misstanke om överträdelse av villkoren har Bolaget därför rätt att omedelbart avbryta all annonsering eller annat samarbete samt att vidta alla åtgärder i övrigt som Bolaget bedömer lämpliga för att förhindra fortsatta överträdelser.

Varje överträdelse av villkoren i denna policy utgör ett väsentligt avtalsbrott som ger Bolaget rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet och kräva ersättning för all skada som Bolaget åsamkats till följd av överträdelsen. Detta gäller oavsett eventuella ansvarsbegränsningar i Avtalet.

7. Ändringar av datapolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att vid behov uppdatera denna datapolicy. Det åligger därför Avtalsparten att regelbundet ta del av den senaste versionen av datapolicyn, vilken finns publicerad på commercial.tv4.se/digitalt/datapolicy