Skip to main content

Insikt  

Rörlig bild – det mest använda mediet under 2021

Rapporten Mediebarometern 2021 visar hur den svenska befolkningen använder olika medier. Där framgår det bland annat att 93 procent tittar på rörlig bild under en genomsnittlig dag och att tablålagd-tv är det media som tittarna konsumerar mest tid vid.

Sedan 1979 har Nordicom utfört Mediebarometern som är en årlig frågeundersökning som belyser den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Mediebarometern 2021 bygger på ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen i åldern 9-85 år och antal svarande uppgår till 6 006 personer. 

2021 präglades på samma sätt som 2020 av coronapandemin. Viruset och de hälsorelaterade, ekonomiska och politiska konsekvenserna kom att få stor betydelse både för våra dagliga vanor och för vårt behov av information, nyheter och underhållning där medierna spelar en viktig roll. Fjolårets rapport visade på en kraftigt ökad medieanvändning i den svenska befolkningen under pandemins inledande år och årets rapport visar att de förhöjda nivåerna även bestod under 2021. 


Rörlig bild var den mest använda medieformen

Av alla olika medeislag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2021. En genomsnittlig dag tittade 93 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form, vilket inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd eller blu-ray-filmer. 89 procent tittade på tv (tablålagd tv eller strömmad tv) och något färre, 83 procent, använde sociala nätverkstjänster. Facebook var den mest använda sociala nätverkstjänsten – förutom bland unga som är mer benägna att använda Snapchat, Instagram och Tiktok. 


Den samlade användningstiden för medier uppgick till nästan 7 timmar per dag.  Under 2021 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier i Sveriges befolkning till 411 minuter (inkluderat den samtidiga medieanvändningen). Längst tid, 140 minuter, upptog ljudmedier. Tätt därefter följer medier för rörlig bild med 139 minuter. 

Det var lika många som såg på tablålagd tv som på strömmad tv. En vanligt dag 2021 tittade i genomsnitt 93 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. 89 procent tittade på tv, vilket inkluderar både tablålagd tv och strömmad tv. Den dagliga räckvidden för strömmad tv var 58 procent medan räckvidden för tablålagd tv var 57 procent. Något färre, 42 procent, tittade på Youtube och 23 procent tittade på annat rörligt innehåll online. 


Mest tid läggs på tablålagd tv

Sett till användningstid läggs fortsatt mest tid på tablålagd tv (73min/dag) jämfört med strömmad tv (38min/dag) och Youtube (28min/dag). Traditionell tv är därmed fortfarande den enskilda medieform som den svenska befolkningen i helhet lägger mest tid på.


Mediekonsumtion på olika plattformar

Ålder är den faktor som alltid haft störst betydelse för att förklara skillnader i medieanvändning. Äldre medieformer har varit dominerande bland den äldre delen av befolkningen medan den yngre halvan har tagit till sig digitala medier. Men även om äldre människor i högre grad läste tryckta dagstidningar, tidskrifter och böcker samt såg på tablålagd tv i större utsträckning än yngre åldersgrupper, så är bilden av äldres medieanvändning som traditionell inte helt rättvisande 2021. I gruppen 65-85 år var till exempel andelen läsare av digital dagstidning lika hög som andelen som läste tryckt dagstidning.  OCH, yngre tittar fortsatt i dag på tv, de använder dock främst en digital plattform framför den traditionella.