Skip to main content

Att annonsera i tv ger effekt på både kort och lång sikt

I en metastudie gjord av TV4 och Annalect, Omnicom Media Groups globala specialistenhet för teknik, data och analys, analyserades data från 30 annonsörer som var fördelade över 6 olika branscher. Syftet var att definiera tv:s roll i mediemixen där det bland annat visade sig att tv driver den högsta försäljningsökningen av alla medieslag både på lång och kort sikt och att tv har absolut störst påverkan på varumärket. Det visade sig även att TV4 är det dominerande kanalhuset för att driva försäljning och att tv genererar betydande synergieffekter på både online- och offlinemediernas avkastning per investerad krona.

Förutom att studien gav en helhetsbild visade den även på tv:s roll i olika branscher, vilket gjordes för att se om resultat och användning skiljde sig åt beroende på vilken bransch annonsören verkade i. Alla medier utvärderades både från ett kort- och långsiktigt perspektiv, det vill säga direkt försäljning, avkastning per investerad krona, och varumärkeseffekter samt mediernas påverkan på annonsörernas varumärken. Dessutom undersöktes en eventuell synergieffekt från tv på andra offline- och onlinemedier. Den data som användes var från 2017-2019, vilket gör att studien är både gedigen och bygger på nyare data än många andra studier som har publicerats genom åren. De branscher som ingick var FMCG, bilar, spel, resor, bank/försäkring och vitvaror.

Några huvudinsikter från studien:

  1. Tv driver den högsta försäljningsökningen av alla medieslag på både lång och kort sikt.
  2. I ett långsiktigt perspektiv investeras det generellt för lite i tv
  3. Tv har absolut störst påverkan på varumärket av alla medier i mixen
  4. TV4 är det dominerande kanalhuset för att driva försäljning – både utifrån ett volymperspektiv men också sett till effektivitet.
  5. Tv genererar betydande synergieffekter på både online- och offlinemedias ROI (return on investment)